להניע את הגוף לרפא את הנפש

קחו חלק

תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אתר עמותת The Women Project

תנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של The Women Project (להלן:"האתר"). מפעילת האתר היא עמותת The Women Project, ע.ר. 580736817

(להלן: "The Women Project" או "העמותה") שכתובתה היא רח' דניאל פריש 3, ת"א, 6473104.

-השימוש באתר כפוף לתקנון תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן:"התקנון" או "תנאי השימוש"). התקנון  מסדיר את היחסים בין העמותה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו. יש להקפיד לעיין בתקנון. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, והתנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

-העמותה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר בקישור www.thewomenproject.org.il

כפי שיעודכן וישונה מעת לעת ע"י העמותה. מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי שימוש זה והסכמתך לתקנון מהווה את הסכמתך למדיניות הפרטיות.

– הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תקנון זה בכתובת www.thewomenproject.org.il – תקנון תנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

– אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר.


הגדרות
במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
– "אתר האינטרנט" או "האתר" אתר האינטרנט של עמותה TheWomen Project וכל תוכן או תכנים הכלולים בו.

-"משתמש": מי שעושה שימוש כלשהו באתר האינטרנט.

– "שימוש באתר": כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר. "שימוש" כולל ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי האתר לרבות מתן תרומה דרך האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

– "תוכן" או "תכנים": כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon)

מטרת האתר

מטרת האתר היא חשיפה והעלאת המודעות החברתית לנפגעות אלימות במשפחה וכיצד לעזור להן במטרה להעצים ולחזק נשים אלו, בדרך שתעודד אותן לנהל אורח חיים בריא ולשפר את חייהן באמצעות כוחות הריפוי של פעילות גופנית ותנועה.

יצירת שיתופי פעולה עם חברות ועמותות אחרות וגיוס עתידי של תרומות כספים (להלן:"מטרת האתר").

– המידע המופיע באתר מוצע למשתמשים כפי שהוא (As Is). יתכן שהמידע אינו מדויק, שלם או אינו מעודכן, נפלו בו טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות, ועל כן, העמותה אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע או לתוכן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

– מובהר בזאת כי העמותה אינה מתחייבת כי כל המידע, התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, והעמותה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר ו/או מהשירותים הניתנים באתר (לרבות הפרויקטים ההתנדבותיים) ולא תהיה למשתמש, כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

פרטיות ומאגרי מידע

– ייתכן כי חלק מהפעילות באתר תותנה במסירת פרטים אישיים באתר בהתאם לצורך (בקשת הרשמה לפעילות התנדבותית או מתן תרומה כספית), כגון: שם מלא, מספר ת.ז., מספר טלפון, כתובת ועיר מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה, וכל פרט אחר אשר נדרש. על המשתמש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים.

– כל מסירת פרטים אישיים לעמותה באתר האינטרנט תהיה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של העמותה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בכתובת: www.thewomenproject.org.il – מובהר בזאת, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעמותה עקב כך.

הגבלת אחריות

– שירות זה אינו למטרות רווח והוא מועמד לרשותך כפי שהוא (As Is) וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מתיר זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, העמותה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for ParticularPurpose). העמותה אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים ושהשירותים והאתר או השרת עליו הם נסמכים יהיו נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיה.

– השירות מסופק לך כפי שהוא (As Is) ולפי זמינותו (As Available) ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. העמותה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בקשר לתוצאות של שימוש זה בכל הקשור למהימנות, זמינות, שיפור ביצועים ו/או בכל עניין אחר.

– ככל שהדבר מותר על פי דין, העמותה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת.

– העמותה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט. העמותה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם העמותה היתה מודעת לאפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

– מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העמותה לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם השירותים ו/או האתר, לרבות עיכוב הביצוע ו/או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן. בהסכם זה "כוח עליון" משמעו – אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, העמותה לא ידעה או חזתה אותו מראש, ו/או הוא אינו בשליטתה הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהעמותה למלא אחר התחייבויותיה על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות תהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מחדלי צד ג', תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה, אירועים ביטחוניים, מצב חירום בריאותי או מגפה.

– הנך מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתקנון מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

הקניין הרוחני של העמותה ורישיון השימוש של הלקוח

– העמותה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליו, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן, קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

– כל זכויות הקניין הרוחני {לרבות, בין השאר, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), שרטוטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים, איורים, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא באלה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת} הקיימים באתר האינטרנט, ו/או מצורפים, קשורים ו/או מתייחסים לשירות, הינם בבעלותה הבלעדית של העמותה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לעמותה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר והם יישארו בבעלותה הבלעדית של העמותה או בבעלות הצדדים השלישיים כאמור.

– אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באתר האינטרנט ו/או או בקשר אליו ו/או בכל תוכן או תכנים הקשורים בו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה.

– אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
– רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג', לרבות קוד פתוח וCC, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.

– מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ב) להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

-ככל שתשלח לעמותה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר האינטרנט, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של העמותה בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לעמותה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

התחייבות המשתמש

– הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא להעלות פרטים על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי העמותה במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או: רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את העמותה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליו לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק {לרבות כל שימוש שמהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם}; (ט) לא לבקר בשירות (באתר) ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירות ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או העלול להכפיף את העמותה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.

– אתה מתחייב להגן ולשפות את העמותה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל חבריה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אובדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים משימוש אסור ו/או מהפרת תנאי השימוש ו/או שבאופן כלשהו קשורים להפרה של תנאי מתנאי השימוש.

הפניות לאתרים חיצוניים

– יכול ואתר האינטרנט יכלול מידע והפניות או קישורים לאתרים, הנמסרים לפרסום מטעמם של צדדים שלישיים.

– העמותה לא תישא בכל אחריות לתכנים, שיפורסמו באתר האינטרנט ו/או לתוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה או מקשר האתר. העמותה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על הצדדים השלישיים המפרסמים או המפעילים אותם. פרסום תכנים באתר האינטרנט, לרבות הפניה או קישור לאתרים, אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. העמותה רשאית על פי שיקול דעתה להסיר כל הפניה או קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים או הפניות אחרים. כל שימוש באתרים אלה יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, בכפוף לתנאי השימוש של האתר הספציפי ובכפוף לחתימה על הסכם נפרד בין המשתמש לאותו אתר, ככל שנדרש, והעמותה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

– ככל שהשירות מכיל קישורים (Links) לשירותים ומשאבים חיצוניים, העמותה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. קישורים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין העמותה אחראית לקישורים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על קישור ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם העמותה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. העמותה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים, אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', היה זהיר, קרא לעומק וציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור, ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

– מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בהעלאת כל תוכן או מידע אחר (בכל צורה שהיא) משום הפרת דין או זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, וכי אתה נותן בזאת לעמותה זכות שימוש בלתי מוגבלת, בלתי הדירה ושאינה מוגבלת בזמן באותו מידע ותוכן שהעלית (ככל שהעלית).

שינויים באתר האינטרנט, הפסקת השירות והתמיכה

– על העמותה לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.

– העמותה תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות, לרבות מבנה השירות, סוג השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד העמותה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכות העמותה, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שהעמותה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

– מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית העמותה להפסיק בכל עת את מתן השירות או לבצע בו שינויים, כולו או מקצתו.

-העמותה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות אתר האינטרנט על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר האינטרנט, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני info@thewomenproject.org.il אין ביכולת העמותה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה והעמותה עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

סיום התקשרות

– לעמותה תהיה אפשרות להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. העמותה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או בדואר אלקטרוני.

– בנוסף לאמור לעיל תהיה העמותה רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחדול ממתן השירות.

– מדיניות הפרטיות העדכנית של העמותה נמצאת בכל עת בכתובת: www.thewomenproject.org.il והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 

דין וסמכות שיפוט

– על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות השיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

ידע על נגישות האתר

– אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

-התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

– מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

מדיניות פרטיות 

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר (כהגדרתו בתנאי השימוש המופיעים בלינק: www.thewomenproject.org.il (להלן:"תנאי השימוש") ו/או בשירותים המוצעים ו/או הניתנים באתר (להלן:"שירותי האתר"). תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.


בשימוש באתר ו/או בשירותי האתר ו/או גישה לאתר הנך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו וכי עמותתThe Women Project  (להלן:"אנחנו" ו/או "העמותה") תאסוף מידע אישי שלך ויעשה בו שימוש. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש באתר ו/או בשירותי האתר. לידיעתך, אינך מחויב לפי חוק לספק מידע זה, אך הסכמה לספק מידע זה מהווה תנאי לשימוש באתר ובשירותי האתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

מדיניות פרטיות

העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים שלה ולכן, פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי פרטי שלך שעשוי להגיע לידינו באמצעות ו/או בקשר עם האתר ו/או מתן שירותי האתר ו/או העמותה.

הסכמה

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר וכן הנך מסכים, כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה והנך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהיה עליך להודיע על כך לעמותה (או למי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין.

איסוף מידע והשימוש בו

– העמותה אוספת מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן:"מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לעמותה בעת שימוש באתר ושירותי האתר ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש, ובכלל זה כתובת ה- IP של המחשב או מכשיר נייד/טאבלט, מידע אנונימי, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד/טאבלט, גרסת המכשיר הנייד/טאבלט, וכדומה.

-העמותה אוספת גם מידע אישי מזהה, הכולל למשל: שם, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד, וכדומה (להלן:"מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לעמותה לזהות באופן אישי את המשתמש. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

– המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו. המידע נאסף באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בשירותי האתר.

– יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. המידע נמסר על-ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו החופשי במהלך השימוש באתר. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור אתך קשר. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן את העמותה.

שימוש במידע

– אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ושירותי האתר.

– אנו משתמשים במידע אישי על מנת: (א) לספק לך את שירותי האתר וכן ליצור קשר ולעדכן בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי העמותה, ככל שמוצעים; (ב) למטרות שמירה, ניהול ועיבוד מידע ולצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי; (ג) לשלוח ניוזלטר (לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982); (ד) להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר וכן, להעניק שירותי תמיכה טכנית; (ה) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאות או התנהגות בלתי הולמת.

– הנך מסכים כי העמותה תשמור את ההתכתבויות עמך וכי העמותה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולשירותי האתר וכי התכתבויות אלה נשמרות לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות. 

שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

– אנו רשאים לגלות מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של המשתמשים באתר; (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של העמותה, של המשתמשים באתר או של הציבור הרחב; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באתר באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לעמותה, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של העמותה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בשטחה של מדינת ישראל; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמש ולצורך הענקת שירותי האתר; (ח) ו/או אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

– למען הסר ספק, העמותה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קבלני משנה וספקי שירות

אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר. בנוסף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו, לרבות לצרכי פרסום. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר האינטרנט שלנו וכן לצרכי הפניית תכנים פרסומיים לקהלים רלוונטיים.

זכויותיך

בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:
– גישה למידע האישי שלך – עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שאנו מעבדים אודותיך;

– זכות לתיקון – הזכות לבקש מהעמותה לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם;

– הזכות למחיקה – הזכות לבקש שנמחק את המידע האישי שלך;

– כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

– במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@thewomenproject.org.il עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

אבטחת מידע

– אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים באתר. העמותה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי העמותה ו/או מי מטעמה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן מובהר, כי העמותה אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בגין כך.

– כמו כן, באירועים שאינם תלויים בעמותה ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

– העמותה תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נדרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (א) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (ב) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

– העמותה מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית, אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות.

קטינים

העמותה אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מקטינים מתחת לגיל 18 (למעט מידע אישי של קטינים מעל גיל 13 עבור פעילות המיועדת לבני נוער). על המשתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס לצפייה באתר. אם ייוודע לנו כי קטין מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה ממאגרי האתר. שירותי האתר אינם מופנים לקטינים מתחת לגיל 18 והעמותה אינה מעוניינת לקבל מידע אישי מקטינים. במידה והנך סבור שנמסר לחברה מידע על ידי קטין אנא פנה אלינו לכתובת:info@thewomenproject.org.il

רשתות חברתיות 

– האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן:"רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לעמותה או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל שירותי האתר המוצעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, העמותה תהא רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך ברשת החברתית. – באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. יתכן והשימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.

– כניסתך, שימושך והסתמכותך על האתר, שירותי האתר או תכנים של צדדים שלישיים וכן, כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים כי העמותה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות האתר או שירותי האתר.

העברת נתונים בינלאומית

העמותה רשאית להעביר מידע שנאסף אודות המשתמש, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת ליבך, העמותה תוכל להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

מידע פרסומי

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שנשלח לך ניוזלטרים {לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982}, אשר יועברו אליך באמצעות דיוור אלקטרוני. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת:info@thewomenproject.org.il  לחילופין, למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך.

סיום התקשרות

מבלי לפגוע מכל זכות אחרת של העמותה, במקרים שבהם העמותה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם מדיניות פרטיות זו ו/או עם תנאי השימוש של העמותה ו/או כל דין, תהא העמותה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של העמותה, כי היא נפגעה מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

שינויים במדיניות הפרטיות

– הוראות מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתו, ואין להפריד אותם, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. העמותה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר ו/או בדואר אלקטרוני.

– השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר ובשירותי האתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. 

שונות

– הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשירות ובקשר לנושא הסכם. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי, הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

-העמותה  תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר האינטרנט. העמותה תפרסם הודעה על כל שינוי מהותי כאמור באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

-שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד העמותה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.


– אי מימוש זכויותיה של העמותה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי העמותה מוותרת עליהן.

–  אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור העמותה מראש ובכתב.

– אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעות מונח בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.
 

פרטי התקשרות

עמותת The Women Project, ע"ר 580736817
רח' דניאל פריש 3, ת"א, 6473104.

info@thewomenproject.org.il
alex@thewomenproject.org.il

Skip to content